Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm

là mẫu đăng ký mua bảo hiểm do Công ty bảo hiểm phát hành. Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ điền đầy đủ, trung thực vào hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được xem là một phần không thể tách rời của bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Bên mua bảo hiểm
  • Là cá nhân hiện đang cư trú tại Việt Nam, tuổi từ đủ 18 trở lên vào thời điểm hợp đồng phát sinh hiệu lực và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hoặc  
  •  Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. 

Bên mua bảo hiểm phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm với Người được bảo hiểm và có trách nhiệm kê khai, ký tên trên Giấy yêu cầu bảo hiểm và đóng Phí bảo hiểm. 

Người được bảo hiểm

là cá nhân hiện đang cư trú tại Việt Nam được Công ty bảo hiểm chấp thuận bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

Người thụ hưởng

là cá nhân hoặc tổ chức do Bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận quyền lợi bảo hiểm theo quy định của hợp đồng bảo hiểm.

Quyền lợi có thể được bảo hiểm

là mối quan hệ giữa Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm, trong đó sự rủi ro của Người được bảo hiểm sẽ gây tổn thất về tài chính hoặc tinh thần cho Bên mua bảo hiểm.

Bên mua bảo hiểm có quyền lợi có thể bảo hiểm đối với những người sau đây:

  • Bản thân bên mua bảo hiểm;
  • Vợ, chồng, con, cha, mẹ hợp pháp của bên mua bảo hiểm;
  • Anh chị em ruột, người có quan hệ nuôi dưỡng/giám hộ hợp pháp;
  • Cháu trực hệ của bên mua bảo hiểm;
  • Người khác nếu bên mua bảo hiểm phải chịu một tổn thất tài chính thật sự khi người được bảo hiểm chết.
Phí bảo hiểm

là khoản tiền Bên mua bảo hiểm nộp định kỳ cho Công ty bảo hiểm để được bảo hiểm theo thời hạn và phương thức do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Phí bảo hiểm tạm tính

là khoản phí bảo hiểm Bên mua bảo hiểm nộp cùng với Giấy yêu cầu bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm

là số tiền được dùng làm cơ sở để xác định quyền lợi bảo hiểm thanh toán theo Điều khoản hợp đồng. Số tiền bảo hiểm do Bên mua bảo hiểm lựa chọn phù hợp với quy định của Công ty bảo hiểm và được ghi tại Giấy yêu cầu bảo hiểm và Giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ.