Các khoản phí bảo hiểm trong hợp đồng Món quà tương lai

Đăng ngày:

Phí bảo hiểm là gì?

Theo mục 11, điều 3 của Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, sửa đổi năm 2010, 2019, giải thích “Phí bảo hiểm là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm theo thời hạn và phương thức do các bên thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm”.

Phí bảo hiểm có thể được đóng 1 lần hoặc nhiều lần trong thời hạn theo thỏa thuận hợp đồng.
Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm mà người mua cần đóng

Phí Bảo Hiểm Cơ Bản

Là khoản phí do Bên Mua Bảo Hiểm đóng cho sản phẩm bảo hiểm chính. Sau khi trừ đi Phí Ban Đầu và các loại phí liên quan  (nếu có), Phí Bảo Hiểm Cơ Bản được phân bổ vào Tài Khoản Cơ Bản. Phí Bảo Hiểm Cơ Bản được ghi trong Trang Hợp Đồng hay Xác Nhận Thay Đổi Hợp Đồng (nếu có).

Phí Bảo Hiểm Bổ Trợ:

Là khoản phí do Bên Mua Bảo Hiểm đóng cho Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ. Phí Bảo Hiểm Bổ Trợ được ghi trong Trang Hợp Đồng hay Xác Nhận Thay Đổi Hợp Đồng (nếu có).

Phí Bảo Hiểm Định Kỳ:

là tổng Phí  Cơ Bản và Phí  Bổ Trợ (nếu có) được ghi trong Trang Hợp Đồng hay Xác Nhận Thay Đổi Hợp Đồng (nếu có).

Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm:

Là khoản phí do Bên Mua Bảo Hiểm đóng thêm ngoài Phí Bảo Hiểm Định Kỳ và tuân theo quy định của Manulife nêu tại Hợp Đồng. Sau khi trừ đi Phí Ban Đầu, Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm được phân bổ vào Tài Khoản Đóng Thêm.

Phí bảo hiểm khấu trừ định kỳ

Phí Ban Đầu:

là khoản phí được khấu trừ từ  Phí Bảo Hiểm Cơ Bản và Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm  trước khi phân bổ vào (các) Quỹ. Phí Ban Đầu được quy định tại Điều 18 của Hợp Đồng.

Khoản phí Bảo Hiểm Rủi Ro:

Là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để đảm bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định của sản phẩm bảo hiểm chính.
Phí Bảo Hiểm Rủi Ro được quy định tại Điều 18 của Hợp Đồng.

Phí Quản Lý Hợp Đồng:

là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để Manulife thực hiện công việc cần thiết liên quan đến việc quản lý, duy trì Hợp Đồng và cung cấp các thông tin liên quan đến Hợp Đồng cho Bên Mua Bảo Hiểm. Phí Quản Lý Hợp Đồng được quy định tại Điều khoản của Hợp Đồng.

Phí Quản Lý Quỹ:

Được dùng để chi trả cho các hoạt động quản lý Quỹ và được khấu trừ trước khi Manulife xác định giá trị tài sản thuần của mỗi Quỹ vào mỗi ngày định giá. Phí Quản Lý Quỹ được quy định tại Phụ Lục của Hợp Đồng.

Khoản Khấu Trừ Hàng Tháng:

Là khoản tiền được Manulife khấu trừ hàng tháng từ Giá Trị Tài Khoản Hợp Đồng bao gồm Phí Bảo Hiểm Rủi Ro, và Phí Quản Lý Hợp Đồng.

Phí Hủy Bỏ Hợp Đồng:

Là khoản tiền mà Bên Mua Bảo Hiểm phải chịu khi Hợp Đồng bị hủy bỏ trước thời hạn. Phí Hủy Bỏ Hợp Đồng được quy định tại Điều 18 của Hợp Đồng.

Phí Rút Giá Trị Tài Khoản:

Là  khoản tiền mà Bên Mua Bảo Hiểm phải chịu khi yêu cầu rút một phần từ Giá Trị Tài Khoản. Phí Rút Giá Trị Tài Khoản được quy định tại Điều 18.

Phí chuyển đổi Quỹ:

Là số tiền Bên Mua Bảo Hiểm phải trả khi thực hiện quyền chuyển đổi Quỹ giữa các Quỹ Liên Kết Đơn Vị. Phí Chuyển Đổi Quỹ Phí Chuyển Đổi Quỹ được quy định tại Điều 18.

So sánh các khoản phí trong hợp đồng bảo hiểm đầu tư

Hợp đồng bảo hiểm đầu tư có 2 dạng cơ bản:

  • Bảo hiểm đầu tư liên kết chung
  • Bảo hiểm đầu tư liên kết đơn vị

Mỗi dạng bảo hiểm có các khoản phí khác nhau, cụ thể như sau:

Loại phí bảo hiểm Bảo hiểm đầu tư liên kết chung

 

Bảo hiểm đầu tư liên kết đơn vị

 

Phí Bảo Hiểm Cơ Bản x x
Phí Bảo Hiểm Bổ Trợ x x
Phí Bảo Hiểm Định Kỳ x x
Phí Bảo Hiểm Đóng Thêm x x
Phí Ban Đầu x x
Phí Bảo Hiểm Rủi Ro x x
Phí Quản Lý Hợp Đồng x x
Phí Quản Lý Quỹ x x
Phí Hủy Bỏ Hợp Đồng: x x
Phí Rút Giá Trị Tài Khoản x x
Phí Chuyển Đổi Quỹ x

Kết luận

Trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nói chung và Món quà tương lai nói riêng, luôn có các điều khoản ghi chi tiết các thông tin về phí bảo hiểm, phục vụ cho việc chăm sóc hợp đồng và bảo vệ các quyền lợi của bạn tại hợp đồng đó.  Bạn cần nắm được nó để sử dụng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ một cách tốt nhất.